Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Απόστολος Δίχρωμος 28-248

Απόστολος Δίχρωμος 28-248

215,00

Απόστολος Δίχρωμος 28-248

Διαστάσεις : 19 χ 4 χ 25 εκ.

Βάρος : 1,2  kgr

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κατηγορία: Ετικέτα:
000

Απόστολος Δίχρωμος 28-248

Ο  Απόστολος Δίχρωμος 28-248   κατασκευάζεται από Έλληνες τεχνίτες σύμφωνα με την παράδοση της εκκλησιάς μας. Το υλικό κατασκευής του είναι από ορείχαλκο και φύλλα χαλκού . Είναι χειροποίητος ,επιχρυσωμένος  και περασμένος  με διαφανές βερνίκι ώστε να ώστε να προστατεύεται από φυσικές φθορές

Διαστάσεις : 19 χ 4 χ 25 εκ.

Βάρος : 1,2  kgr

================================================================================================

Ὁ Απόστολος ἢ Πραξαπόστολος.

Βιβλίο τοῦ ἀναγνώστου, ποὺ περιέχει τὶς περικοπὲς ἀπὸ τὶς Πράξεις καὶ τὶς Ἐπιστολὲς τῶν ἀποστόλων, οἱ ὁποῖες διαβάζονται κατὰ τὶς συνάξεις.  Ἡ ἀρχὴ γίνεται ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖες διαβάζονται ἀπὸ τοῦ Πάσχα μέχρι τὴν Πεντηκοστὴ. Ἕπονται οἱ περικοπὲς ἀπὸ τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καὶ τὶς Καθολικὲς Ἐπιστολές. Κατὰ τὴν Τεσσαρακοστὴ (Σάββατα καὶ Κυριακὲς) διαβάζεται ἡ πρὸς Ἑβραίους, ἐνῷ γιὰ τὶς Κυριακὲς καὶ τὰ Σάββατα ὅλου τοῦ ἔτους προτιμοῦνται οἱ Ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου ἔναντι τῶν Καθολικῶν Ἐπιστολῶν, οἱ ὁποῖες διαβάζονται κατὰ τὶς καθημερινὲς καὶ κατὰ τοὺς ἑσπερινοὺς τῶν ἑορτῶν τῶν ἀποστόλων. Στὸν Ἀπόστολο περιέχονται καὶ τὰ προκείμενα, τὰ ἀλληλουάρια, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὰ κοινωνικά.

Απόστολος Δίχρωμος 28-248

================================================================================================

Α´ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν
2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Απόστολος Δίχρωμος 28-248

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 2 kg
Διαστάσεις 25 × 6 × 30 cm